Отчет на Министерството на електронното управление

за периода 12.2021 – 07.2022

Създадохме министерство

и изведохме политиката за електронно управление и модернизация на най-високо държавно ниво.

Само за 7 месеца свършихме повече работа за електронната идентификация отколкото за последните 5 години.

 • По наше предложение беше прието Решение на Министерския съвет за изграждане на схема за електронна идентификация от Министерството на електронното управление (МЕУ) със срок до края на годината.
 • Подготвихме и обсъдихме с широк кръг експерти техническа спецификация за мобилно средство за електронна идентификация.
 • Възложихме изграждането на системата, като работата по нея вече е напреднала.
 • Подготвихме нормативните изменения за използване на системата за електронна идентификация.

Подготвихме законови изменения, с които да направим електронното управление по-удобно и по-достъпно:

 • Отпадане на задължението за заявяване с квалифициран електронен подпис.
 • Отпадане на удостоверения, така че гражданите да не са куриери на администрацията.
 • Въвеждане на задължение за администрацията да напомня за изтичащи срокове на документи.
 • Уреждане на гъвкави възможности за посредници на електронни административни услуги.
 • Стартиране на мащабна регистрова реформа с цел дигитализация на информацията в държавата и лесна интеграция между системите.
 • Създаване на възможност за изцяло електронно връчване на фишове, актове и наказателни постановления.
 • Намаляване на таксите за предоставяне на административни услуги по електронен път.
 • Покриване на целите, поставени в Плана за възстановяване и устойчивост.

Въведохме антикорупционна прозрачност

Повишихме нивото на киберсигурност в държавната администрация, за да бъдат защитени институциите ни в среда на нарастващ риск

Съвместно с МВР подготвихме законодателни изменения за намаляване на административната тежест.

 • Отпадане на синия талон към свидетелството за управление на МПС.
 • Отпадане на стикера за гражданска отговорност от предното стъкло на автомобилите.
 • Възможност за плащане на електронни фишове без да има нужда да бъдат връчвани присъствено.
 • Отпадане на необходимостта от смяна на шофьорска книжка при смяна на адрес.
 • Отпадане на изискването за попълване на излишни данни в заявлението за български лични документи.

Контрол

Изпълнихме със съдържание контролните функции в областта на електронното управление:

 • Осъществихме контрол на редица нормативни актове, за да не електронизираме един процес, докато други два минават на хартия.
 • Обработихме сигнали от граждани за неспазване на изискванията на Закона за електронното управление и отправихме задължителни предписания към администрациите.
 • Инициирахме съгласуване на системата за електронно гласуване на Висшия съдебен съвет, за да бъде спазен Законът за съдебната власт.
 • Извършихме 46 проверки за спазване на Закона за електронното управление.
 • Извършихме 17 проверки за спазване на Закона за киберсигурност.
 • Извършихме 56 проверки за спазване на изискванията за достъпност на интернет страници.

Дигитализация по сектори

Подпомогнахме редица институции да започнат дигитализация на вътрешни процеси и услуги:

 • В партньорство с други институции създадохме процес за бързо производство и издаване на разрешително за работа “Синя карта” за високотехнологични компании.
 • Участвахме заедно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството в подготовката на проектите за дигитализация на данни и процеси от областта на устройственото планиране и строителството.
 • Отправихме препоръки към Министерствата на туризма и външните работи във връзка с български визи, подновяване на документи на български граждани и консулски услуги.
 • Съвместно с Министерството на образованието и науката подготвихме отпадането на редица бележки и удостоверения в образователния сектор.
 • Подпомогнахме Министерството на здравеопазването с ускореното въвеждане на електронно здравеопазване.
 • Подпомогнахме Mинистерство на правосъдието в инициативите им за електронизиране на регистри в сектор “Правосъдие”.
 • Подпомогнахме Агенция “Пътна инфраструктура” в анализа на проблемите с тол-системата и тяхното решаване.
 • Съвместно с други институции подготвихме първия етап на електронизирането на трудовите книжки и начертахме следващите стъпки.
 • Стартирахме създаването на платформа за дигитализиране на издаването на разрешителни за работа, която да улесни и ускори процесите между администрациите и бизнеса.
 • Предложихме на Министерството на финансите нормативни изменения, с които да позволим въвеждането на електронни ваучери за храна, спазвайки принципите за отворен и конкурентен пазар.
 • Подпомогнахме екипа на вицепремиера по ефективно управление и Български пощи в предоставянето на административни услуги като посредник.
 • Участвахме в изготвянето на изцяло електронен епизод "раждане", за да спестим на гражданите всички бюрократични стъпки около раждането на дете.
 • Изготвихме изменения на наредба, с която отпадат изискванията за печати и щемпели при наемане на държавни служители.
 • Подпомогнахме Българска агенция по безопасност на храните да осигури устойчвиост на информационните си системи.

Предоставихме централизирани, споделени ресурси и услуги на голям брой администрации

 • Близо двойно повишение в използванато на е-услуги, е-връчване и е-плащане.
 • 35 нови институции, използващи данни чрез системата за междурегистров обмен.
 • 7 нови регистъра включени в системата за междурегистров обмен.
 • 21 нови институции с ресурси в Държавния облак.
 • 26 нови институции с централизирани пощенски кутии.
 • 115 нови връзки с единната електронна съобщителна мрежа.
 • 48 нови абоната на единната електронна съобщителна мрежа.
 • 10 нови институционални интернет страници.
 • 54 нови институции използващи централния виртуален POS терминал на МЕУ.
 • Пилотно споделено ИТ обслужване за 2 администрации.

Подготвихме дигиталната компонента на Плана за възстановяване и устойчивост

 • Постигнахме 23% за дигитализация от общата стойност на плана.
 • Повишихме очакваната ефективност на проекта за дигитализация на регистри.
 • Ревизирахме различни проекти в посока на по-висока ефективност и защита на обществения интерес.
 • Предвидихме разширяване на единната електронна съобщителна мрежа на администрацията, за да стигне до всички общински центрове.

Обновихме и подготвихме приоритетната ос за дигитализация в Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за икономическа трансформация

 • Поставихме основите на обща политика за данните и подобрихме значително програмите, насочени към развитие на възможностите за работа с данни на администрация, наука и бизнес.
 • Договорихме с Европейската комисия система за съвместно управление на програмата от три министерства.
 • Задълбочихме допирните точки и взаимодействието с другите приоритети в програмата.
 • Обновихме мерките, свързани с киберсигурност и разширихме обхвата им.

Предприехме действия за борбата с дезинформацията, стъпвайки на принципа на свободата на словото

Българска кирилица

Създадохме правила за използване на българска форма на кирилицата в интернет страниците на институциите.